Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

agenda en verslagen

Jaarvergadering

ivm corona crisis tot nadere aankondiging uitgesteld!!

 

Jaarvergadering 2021

 

voor Leden van de vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord haar leden uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op

 

woensdag 27 mei 2020 om 19.30 uur in 

Multifunctioneel Centrum “De Schalm"  Ringlaan 54, Nieuw-Amsterdam.

 

Agenda:

 

1.          Opening.

2.          Notulen jaarvergadering d.d. 8 mei  2019 

3.          Jaarverslag over 2019 secretaris.

4.          Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 penningmeester.

                   De financiele verslagen worden op de vergadering uitgerijkt..

5.          Verslag kascontrolecommissie.

6.          Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7.          Bestuursverkiezing: Aftredend:  Jan Raven en herkiesbaar.

                   Aanmelding voor de functie van bestuurslid kunt u doen tot 24 uur

                   voor aanvang van de jaarvergadering via de secretaris. .        

8.         Rondvraag.

9.        Sluiting.

Wilt U de vergadering bijwonen dan is het nodig dat U zich hier voor aanmeld per mail

Info@DorpsarchiefNieuwAmsterdamVeenoord.nl of telefonisch bij de secretaris

Dhr. Ruud Verblakt tel. 0591-553013